Политика за ЗЛД

Политиката за личните данни

  1. Въведение

Настоящата Политика за личните данни на Arro Store има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с изпълнение на търговската си дейност, защо и как се обработват, кога и дали е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Arro Store, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Arro Store може да администрира, събира и обработва всякакъв тип лични данни, свързани пряко с предмета на дейност на дружеството, вкл., но не само:

– „обикновени” лични данни – имена, адрес, електронна поща,  IP адрес и т.н.;

– единен граждански номер;

– специални („чувствителни”) лични данни – данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

– данни за трафик;

– данни, свързани със съдържанието на комуникация.

Цел на обработката

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Arro Store обработва личните данни за следните цели: при съгласие; сключване или изпълнение на договор; законово задължение за администратора; защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; изпълнение на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора; легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

Arro Store предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него, както и на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.); на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.; на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги. Тези трети лица ще използват личните данни само за целите, за които те са били събрани и с цел предоставяне на услугите, предмет на дейност на дружеството.

Arro Store ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-дълъг от необходимия. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, Arro Store ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

– право на достъп до данните и информация за целите на обработването;

– право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;

– право на коригиране на личните данни;

– право на изтриване на личните данни;

– право на ограничаване обработването на лични данни;

– право на преносимост на лични данни;

– право на възражение срещу обработването;

– право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

За осигуряване на адекватна защита на данните Arro Store, прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради промяна в законодателството на Европеския съюз и/или на Република България, както и при промяна на предмета на дейност на дружеството. За всяка промяна ще бъдете уведомени посредством електронния сайт на Arro Store

Можете да се свържете с Arro Store по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни на:

– e-mail: [email protected]

Абонирай се за интересни новини и промоции от Arro Store